GROENENDAAL FACILITAIR B.V. WERKT VOLGENS DEZE RICHTLIJNEN

Algemene voorwaarden

TOEPASSELIJKHEID

1.1. Deze algemene voorwaarden zijn op alle aanbiedingen van, overeenkomsten met, leveringen van en werkzaamheden verricht door Groenendaal Facilitair B.V. van toepassing.

1.2. Afwijkende bedingen, afspraken of regelingen gelden slechts indien en voor zover zij tussen Groenendaal Facilitair B.V. en wederpartij uitdrukkelijk zijn overeengekomen. Indien het een wederpartij betreft die handelt in de uitoefening van een beroep of bedrijf, niet zijnde een met een consument gelijk te stellen natuurlijk persoon, geldt daarbij dat zij schriftelijk door Groenendaal Facilitair B.V. moeten zijn bevestigd.

1.3. Voor zover er in deze voorwaarden niet van is afgeweken gelden de wettelijke regelingen.

 

ALGEMEEN

2.1. In deze algemene voorwaarden wordt verstaan onder “wederpartij”: iedere rechts- of natuurlijke persoon die met Groenendaal Facilitair B.V. een overeenkomst op titel van dienstverlening, dan wel enige andere titel waarop deze algemene voorwaarden van toepassing zijn, heeft gesloten of wenst te sluiten, en behalve deze diens vertegenwoordigers, gemachtigden, rechtverkrijgenden en erfgenamen.

2.2. Elke tussen Groenendaal Facilitair B.V. en wederpartij gesloten overeenkomst is voor beide partijen volledig bindend.

2.3. Wijzigingen van een overeenkomst waaruit mogelijk nadeel voor Groenendaal Facilitair B.V. kan voortvloeien alsmede annulering zijn zonder toestemming van Groenendaal Facilitair B.V. onverbindend, behoudens voor zover hierin door deze voorwaarden wordt voorzien of zulks op grond van de wet gevorderd kan worden.

2.4. Bedingen op grond waarvan Groenendaal Facilitair B.V. een afleveringsplicht op zich neemt zonder dat de wederpartij zich tot afname van de betrokken diensten verbindt, dan wel op grond waarvan de hoeveelheid en/of de prijs van de respectievelijk af te diensten aan een voorbehoud zijn verbonden, zijn onverbindend.

 

AANBIEDINGEN EN OFFERTES

3.1. Alle door Groenendaal Facilitair B.V. gedane aanbiedingen en offertes, waarbij niet uitdrukkelijk het tegendeel is vermeld, zijn geheel vrijblijvend; na de aanvaarding door de wederpartij komt een overeenkomst tussen die wederpartij en Groenendaal Facilitair B.V. tot stand .

3.3. Groenendaal Facilitair B.V. heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren.

 

TOTSTANDKOMING VAN DE OVEREENKOMST

4.1. Wederpartij kan een opdracht zowel schriftelijk, digitaal als mondeling verstrekken. Groenendaal Facilitair B.V. is door de wederpartij aan Groenendaal Facilitair B.V. verstrekte opdrachten eerst gebonden nadat Groenendaal Facilitair B.V. deze heeft aanvaard. Van aanvaarding van opdrachten door Groenendaal Facilitair B.V. kan slechts worden gesproken indien en voor zover zij schriftelijk is geschied.

4.2. Later onbevoegd gemaakte aanvullende afspraken, wijzigingen of toezeggingen, hetzij mondeling, hetzij schriftelijk gedaan namens Groenendaal Facilitair B.V. door personeel, vertegenwoordigers, verkopers of andere tussenpersonen zijn, indien de wederpartij van hun onbevoegdheid op de hoogte was dan wel in redelijkheid aan hun bevoegdheid had behoren te twijfelen, niet bindend, tenzij deze door Groenendaal Facilitair B.V. zijn bekrachtigd.

4.3. Indien de wederpartij haar verbintenis niet nakomt, dan wel Groenendaal Facilitair B.V. goede grond geeft te vrezen dat zij haar verbintenis niet zal nakomen, is Groenendaal Facilitair B.V. gerechtigd de nakoming van haar daartegenover staande verplichtingen, alsmede die die voortvloeien uit dezelfde rechtsverhouding of uit zaken die partijen regelmatig met elkaar hebben gedaan, op te schorten, onverminderd de aan Groenendaal Facilitair B.V. krachtens de wet of deze voorwaarden toekomende rechten.

 

PRIJZEN EN TARIEVEN

5.1. Prijzen van Groenendaal Facilitair B.V. zijn gebaseerd op kostprijzen geldend op de dag van de totstandkoming van de overeenkomst. Indien gedurende het tijdvak gelegen tussen de datum van offerte en die van de dienstverlening, de kostprijzen een verhoging ondergaan of, ingeval er sprake is van termijnen, de kostprijzen gedurende die termijnen een verhoging ondergaan, zal Groenendaal Facilitair B.V. de aan de wederpartij in rekening te brengen prijs dienovereenkomstig verhogen.

5.2. Een consument en een daarmee gelijk te stellen persoon handelend in de uitoefening van een beroep of bedrijf zal ingeval van een prijsverhoging als gevolg van een stijging van de kostprijzen gedurende drie maanden na het sluiten van de overeenkomst bevoegd zijn de overeenkomst te ontbinden, behoudens ingeval er anders is overeengekomen.

5.3. De door Groenendaal Facilitair B.V. vermelde prijzen zijn steeds exclusief B.T.W., invoerrechten, andere belastingen, heffingen en rechten, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld. Groenendaal Facilitair B.V. is gerechtigd elke wijziging in deze tarieven aan de wederpartij door te berekenen.

 

SCHULDEISERSVERZUIM

6.1. Indien de wederpartij niet vóór het verstrijken van de afgesproken datum van dienstverlening de diensten weigert, kan Groenendaal Facilitair B.V. de diensten voor rekening en risico van de wederpartij, daaronder begrepen het risico van kwaliteitsvermindering, in bewaring stellen. Gedurende de bewaring kan de wederpartij haar verzuim slechts zuiveren door het in bewaring gestelde te aanvaarden. Van deze inbewaringstelling dient onverwijld, onder inzending van de factuur ter zake van aflevering, aan de wederpartij schriftelijk kennis te worden gegeven.

6.2. Indien de wederpartij de diensten niet of niet tijdig afneemt, behoudt Groenendaal Facilitair B.V. het recht om aan de wederpartij de dienstverleningskosten volledig in rekening te brengen zonder aftrek van enige kosten.

 

OVERMACHT

7.1. Tijdens overmacht worden de dienstverleningsplichten van Groenendaal Facilitair B.V. opgeschort. Indien de verplichtingen niet nagekomen kunnen worden door Groenendaal Facilitair B.V. zijn beide partijen bevoegd de overeenkomst zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden, zonder dat er in dat geval een verplichting tot schadevergoeding bestaat.

7.2. Indien Groenendaal Facilitair B.V. bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen heeft voldaan, of slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen kan voldoen, is Groenendaal Facilitair B.V. gerechtigd het reeds geleverde dan wel leverbare deel afzonderlijk te factureren en is de wederpartij gehouden deze factuur te voldoen als betrof het een afzonderlijke overeenkomst.

7.3. Onder “overmacht” in de zin van dit artikel wordt verstaan: omstandigheden die de nakoming van de verbintenis verhinderen en die niet aan Groenendaal Facilitair B.V. zijn toe te rekenen. Hieronder zullen onder andere zijn begrepen: stakingen, ziekte van het personeel, vervoersstoringen, maatregelen van overheidswege, brand, natuurrampen, oorlog en oorlogsgevaar, en voorts alle omstandigheden waaronder gehele of gedeeltelijke nakoming van de overeenkomst naar redelijkheid en billijkheid niet kan worden gevergd, een en ander zowel indien deze omstandigheden zich voordoen bij het bedrijf van Groenendaal Facilitair B.V. als bij het bedrijf van toeleveranciers.

7.4. Groenendaal Facilitair B.V. heeft eveneens het recht zich op overmacht te beroepen indien de niet toerekenbare omstandigheden die de nakoming van haar verbintenis verhindert, intreedt nadat Groenendaal Facilitair B.V. aan haar verplichtingen had moeten voldoen.

 

AANSPRAKELIJKHEID

8.1. Groenendaal Facilitair B.V. is niet aansprakelijk voor enige schade welke voor de wederpartij of voor derden mocht ontstaan ten gevolge van de dienstverlening van Groenendaal Facilitair B.V., waaronder ook het gebruik van chemische schoonmaakmiddelen of inkt.

8.2. Groenendaal Facilitair B.V. aanvaardt slechts aansprakelijkheid voor door de wederpartij geleden schade die het gevolg is van een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van haar verbintenis of uit onrechtmatige daad, indien en voor zover deze aansprakelijkheid door haar verzekering wordt gedekt, tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering. Indien de verzekeraar om enige reden niet tot uitkering overgaat, dan wel de schade niet door de verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid beperkt tot een tweevoud van het factuurbedrag met een maximum van € 2.000,–.

8.3. Groenendaal Facilitair B.V. is niet aansprakelijk indien de tekortkoming het gevolg is van overmacht.

8.4. De in dit artikel opgenomen beperkingen gelden niet indien de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van Groenendaal Facilitair B.V. of haar leidinggevende ondergeschikten.

 

RECLAMES

9.1. Onder “reclames” dienen te worden verstaan: alle klachten van de wederpartij ter zake van de hoedanigheid van een afgeleverde dienst.

9.2. Indien de wederpartij niet binnen bekwame tijd nadat zij het gebrek heeft ontdekt of redelijkerwijze had behoren te ontdekken, bij Groenendaal Facilitair B.V. ter zake heeft geprotesteerd, kan zij op het gebrek geen beroep meer doen.

9.3. Met betrekking tot zichtbare gebreken dienen reclames binnen acht dagen na dienstverlening schriftelijk bij Groenendaal Facilitair B.V. te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

9.4. Met betrekking tot onzichtbare gebreken dienen reclames binnen acht dagen na het moment van ontdekking of na het moment waarop de gebreken redelijkerwijze hadden behoren te worden ontdekt, doch in ieder geval binnen drie maanden na dienstverlening, bij Groenendaal Facilitair B.V. te zijn ingediend, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond van de klachten.

9.5. Door het indienen van een reclame wordt de betalingsplicht van de wederpartij ten aanzien van de in geschil zijnde zaken niet opgeschort.

 

ANNULERING

10.1. De wederpartij kan de overeenkomst die hij met Groenendaal Facilitair B.V. heeft gesloten na reservering van het gehuurde en voor het ingaan van de huurtermijn niet laten doorgaan. In dat geval is de wederpartij echter wel kosten verschuldigd. Deze kosten bedragen:

30% van de offerteprijs indien er tot 30 dagen voor de dienstverlening wordt geannuleerd;

60% van de offerteprijs indien er van 30 dagen tot 7 dagen voor de dienstverlening wordt geannuleerd;

75% van de offerteprijs indien er van 7 dagen tot 1 dag voor de dienstverlening wordt geannuleerd;

90% van de offerteprijs indien er op de dag van dienstverlening wordt geannuleerd.

 

BETALING

11.1. Alle betalingen dienen te geschieden conform de in de overeenkomst overeengekomen betalingsvoorwaarden, dan wel binnen dertig dagen na aflevering te worden gestort op een door Groenendaal Facilitair B.V. aangewezen bankrekening.

11.2. Bij betaling per bank geldt als datum van betaling de dag van creditering van de bankrekening van Groenendaal Facilitair B.V..

11.3. Groenendaal Facilitair B.V. is niet verplicht de wederpartij vooraf opmerkzaam te maken op het verstrijken van een betalingstermijn of hem rekeninguittreksels of dergelijke te zenden, tenzij anders is overeengekomen.

11.4. Ingeval de wederpartij een schuldenregeling met haar crediteuren tracht te treffen, surséance van betaling vraagt, haar faillissement wordt aangevraagd, haar bedrijf sluit of overdraagt, de wederpartij de vrije beschikking over haar vermogen of inkomsten geheel of gedeeltelijk verliest, alsmede indien beslag te harer laste wordt gelegd, is elke verplichting van de wederpartij jegens Groenendaal Facilitair B.V. onmiddellijk opeisbaar.

11.5. Na het verstrijken van de betalingstermijn is de wederpartij in verzuim zonder dat een ingebrekestelling is vereist.

11.6. Vanaf de dag volgend op die waarop de betalingstermijn is verstreken is de wederpartij voor elke verdere overschrijding van de betalingstermijn met veertien dagen aan Groenendaal Facilitair B.V. rente wegens te late betaling schuldig van 2% over het verschuldigde bedrag.

11.7. Alle kosten, ontstaan uit of verband houdend met het door Groenendaal Facilitair B.V. geldend maken van haar rechten voortvloeiende uit of ter zake van de met de wederpartij afgesloten overeenkomsten, daaronder begrepen alle kosten, ontstaan uit of verband houdende met de gerechtelijke en/of buitengerechtelijke inning van enig niet tijdig of niet geheel betaald factuurbedrag of uit enige andere hoofde voortkomend, zonder dat ter zake enige sommatie of ingebrekestelling zal zijn vereist, zijn ten laste van de wederpartij.

11.8. Groenendaal Facilitair B.V. heeft steeds het recht om zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst zekerheid voor de betaling te verlangen, zulks onder opschorting van de uitvoering van de overeenkomst door Groenendaal Facilitair B.V. totdat de zekerheid is gesteld, onverminderd het recht van Groenendaal Facilitair B.V. op nakoming, schadevergoeding en/of gehele of gedeeltelijke annulering van de overeenkomst, een en ander zonder enige voorafgaande gerechtelijke tussenkomst en zonder dat Groenendaal Facilitair B.V. deswege tot enige schadevergoeding gehouden zal zijn.

 

GESCHILLEN

12.1. Op alle door Groenendaal Facilitair B.V. gesloten overeenkomsten is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.

12.2. Indien de wederpartij in Nederland is gevestigd wordt elk geschil aangaande de totstandkoming, de uitleg of de uitvoering van de overeenkomst, alsook elk ander geschil in verband met de overeenkomst, beslecht door de competente rechter van het arrondissement waarin Groenendaal Facilitair B.V. is gevestigd, slechts met die beperking dat van de relatieve competentie van de kantonrechter niet zal worden afgeweken.

12.3. Is de Nederlandse wederpartij een consument, dan heeft zij binnen een maand nadat Groenendaal Facilitair B.V. zich schriftelijk jegens haar op dit beding heeft beroepen, het recht om voor de beslechting van het geschil voor de volgens de wet bevoegde rechter te kiezen.

12.4. Indien de wederpartij buiten Nederland is gevestigd, zullen alle geschillen bij uitsluiting van iedere andere of hogere rechtspraak worden beslecht door arbitrage overeenkomstig de Regels van het Nederlandse Arbitrage Instituut, onverminderd het recht van Groenendaal Facilitair B.V. de wederpartij te dagvaarden voor de volgens de wet of toepasselijke internationale verdrag bevoegde rechter.

 

NAVOLGENDE OPDRACHTEN

13.1. Wederpartij die eenmaal op de onderhavige voorwaarden heeft gecontracteerd, wordt geacht ook bij eventueel daarna mondeling, schriftelijk of digitaal gegeven orders stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden akkoord te zijn gegaan, ongeacht of zodanig schriftelijk bevestigd.